Algemene voorwaarden

Dezorgleert B.V.

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Dezorgleert B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Dezorgleert B.V. gevestigd in Medemblik, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 85080683;
b. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf met wie Dezorgleert B.V. een overeenkomst is aangegaan;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Dezorgleert B.V. en de klant;
d. e-learning DeZorgLeert: de webapplicatie die door Dezorgleert ontwikkeld is;
e. werkzaamheden: de werkzaamheden die Dezorgleert in het kader van de overeenkomst voor de klant uitvoert;
f. locatie: de locatie van de klant;
g. licentie: het recht om gebruik te maken van DeZorgLeert;
h. website: de website waarmee toegang verkregen kan worden tot DeZorgLeert.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dezorgleert en de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Dezorgleert en de klant.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Dezorgleert het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de klant niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.5. Indien Dezorgleert niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Dezorgleert het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. De klant met wie eerder onder de onderhavige algemene voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met Dezorgleert gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
2.7. Dezorgleert heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Dezorgleert zal de klant schriftelijk of via de e-mail van de nieuwe versie van de algemene voorwaarden op de hoogte stellen en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Ieder aanbod en alle offertes van Dezorgleert zijn vrijblijvend.
3.2. Dezorgleert kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
3.4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.5. De door Dezorgleert aan de klant verstrekte offertes en overige bescheiden mogen zonder toestemming van Dezorgleert niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen
4.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment de klant een opleiding heeft betaald.
4.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment de klant uitdrukkelijk aan Dezorgleert kenbaar heeft gemaakt, bijvoorbeeld via de e-mail, akkoord te zijn met de offerte van Dezorgleert dan wel op het moment dat de klant en Dezorgleert de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend.
4.3. Wijzigingen op de overeenkomst komen partijen schriftelijk of via de e-mail overeen.

Artikel 5. Training en ondersteuning

5.1. Indien de klant meer uren ondersteuning wenst tijdens de opleidig dan wordt deze verleend op basis van het op dat moment geldende uurtarief van Dezorgleert.

Artikel 6. Werkzaamheden op de locatie
6.1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat Dezorgleert tijdig de beschikking heeft over alle informatie over de locatie die voor Dezorgleert van belang kan zijn i.v.m. het uitvoeren van werkzaamheden op de locatie.
6.2. Dezorgleert dient in staat te worden gesteld de werkzaamheden op de locatie ongestoord, op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te kunnen voeren.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten
7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, berusten bij Dezorgleert.
7.2. Door de terbeschikkingstelling van de opleding worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. Aan de klant wordt slechts de licentie verleend zoals omschreven in artikel 11.1.
7.3. De broncode van Dezorgleert wordt niet aan de klant ter beschikking gesteld. Aan de klant wordt geen gebruiksrecht op de broncode van Dezorgleert verleend.
7.4. Het is de klant niet toegestaan Dezorgleert ter beschikking aan een derde te stellen of een derde op afstand toegang te verlenen tot de opleidingen.
7.5. Het is de klant enkel toegestaan Dezorgleert te gebruiken ten behoeve van zijn eigen organisatie. Het is niet toegestaan Dezorgleert voor commerciële doeleinden aan te wenden.
7.6. Dezorgleert kan technische maatregelen nemen ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten voor de opleidingen. Indien Dezorgleert door middel van technische bescherming de opleidingen heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.
7.7. De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Dezorgleert te allen tijde te respecteren.
7.8. Indien de klant inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Dezorgleert, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Dezorgleert daardoor lijdt, waaronder omzetverlies.
7.9. Het is de klant niet toegestaan een domeinnaam te registreren die lijkt op de domeinnaam van de website of met daarin de naam “Dezorgleert” of namen die daarop lijken.
7.10. Dezorgleert zal aan de klant toestemming vragen om de naam en of logo van de klant op zijn website te plaatsen als zijnde een klant van Dezorgleert.
7.11 toevoegen bij algemene voorwaarden
Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, video’s en ander materiaal, is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van materiaal van deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. Neem contact met ons op voor elke vraag of vragen.

Artikel 8. Licentie en looptijd
8.1. Dezorgleert verleent de klant een exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de betaalde opleiding te gebruiken.
8.2. De licentie wordt verleend voor 1 jaar na betaling en eindigt van rechtswege na het verstrijken van de looptijd.
8.3. Voorafgaand aan het verstrijken van de looptijd van de licentie wordt naar de klant een e-mail gestuurd met de vraag of de klant de licentie wenst te verlengen. Indien de klant de licentie verlengt, dan stuurt Dezorgleert de klant een bevestiging via de email van de verlenging van de licentie.
8.6. De licentie kan door de klant tussentijds worden opgezegd.

Artikel 9. Inloggegevens
9.1. De klant ontvangt voor of bij de inwerkingtreding van de licentie inloggegevens waarmee de klant kan inloggen op de website en zodoende gebruik kan maken van de opleiding.
9.2. De klant dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn inloggegevens. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant, dan kan Dezorgleert daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
9.3. Indien de klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inloggegevens, dan dient de klant Dezorgleert daarvan onverwijld in kennis te stellen.

Artikel 10. Wijziging factuuradres
10.1. Indien het factuuradres van de klant wijzigt, dan dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Dezorgleert mede te delen.

Artikel 11. De opleiding
11.1. Dezorgleert behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de e-learning opleidingen, ingevolge de technische evolutie van de opleiding. Dezorgleert waarborgt bij een eventuele gewijzigde specificatie een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie
11.2. Dezorgleert is voorafgaand aan de terbeschikkingstelling aan de klant uitvoerig getest.
11.3. Met uitzondering van wettelijke niet-uitsluitbare garanties, wordt Dezorgleert zoals zij is (“as is”) aan de klant ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie.
11.4. In noodgevallen waarin Dezorgleert het redelijk acht, is hij gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking aan de klant, veranderingen aan te brengen in Dezorgleert of andere tijdelijke maatregelen te nemen die hij op dat moment nodig acht om de continuïteit van Dezorgleert te kunnen waarborgen.
11.5. Dezorgleert kan de opleding tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud. De klant wordt vooraf van gepland onderhoud via de website in kennis gesteld.
11.6 toevoegen bij algemene voorwaarden
Met betrekking tot klassikale trainingen. Houd er rekening mee dat het minimum aantal deelnemers van 4 van de toepassing is en ervoor zorgt dat de trainingen effectief en interactief kunnen plaatsvinden. Als het minimum aantal niet wordt bereikt, zullen we samen met u naar alternatieve opties kijken, zoals individuele training of een nieuwe datum plannen.

Artikel 12. Prijzen en tarieven

12.1. Vermelde prijzen en tarieven zijn in euro’s en excl. btw.
12.2. Dezorgleert heeft het recht jaarlijks zijn prijzen en tarieven aan te passen. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail van de nieuwe prijzen en tarieven in kennis gesteld.
12.3. De overeengekomen prijs voor een opleiding is inclusief het gebruik van de software voor 1 jaar.

Artikel 13. Facturatie en betaling
13.1. Een opleiding kan worden gestart als de betaling is voldaan.
13.2 Indien de licentie verlengd wordt, dan geschiedt facturatie van de licentievergoeding vervolgens telkens vooraf.
13.3. De klant dient de van Dezorgleert ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
13.4. Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.
13.5. Bezwaren tegen een factuur dienen schriftelijk of via de e-mail gemotiveerd bij Dezorgleert te worden ingediend binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

Artikel 18. Melden van een bug of storing
14.1. Indien de klant een fout in de training constateert, dan kan de klant via de e-mail,
info@dezorgleert.nl, op de hoogte stellen. De klant dient duidelijk een omschrijving te geven van de fout zodat Dezorgleert hier adequaat kan reageren. Dezorgleert zal binnen een week op deze melding reageren en zal zich maximaal inspannen om de bug of storing te verhelpen. Dezorgleert kan echter niet garanderen dat alle bugs of storingen verholpen kunnen worden.
14.2. De aansprakelijkheid van Dezorgleert is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 20 is opgenomen.
14.3. Indien een storing veroorzaakt is door een handelen en/of nalaten van de klant, dan heeft Dezorgleert het recht de kosten voor het herstellen van de storing aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring

15.1. Dezorgleert kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 21 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
15.2. Dezorgleert garandeert niet dat de opleiding te allen tijde en zonder (reken)fouten, onderbrekingen of storingen toegankelijk is. De klant erkent dat de opleiding onderbroken kan worden door diverse redenen. Dezorgleert zal pogen een volledige continuïteit van opleidingen te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen. Dezorgleert is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de opleiding.
15.3. Dezorgleert kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor (vertragings)schade die het gevolg is van onvoldoende medewerking van een medewerker van de klant.
15.4. Dezorgleert is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
15.5. Dezorgleert is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hackers.
15.6. Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, systemen en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan Dezorgleert nimmer worden aangerekend.
15.7. Iedere aansprakelijkheid van Dezorgleert voor gevolgschade is uitgesloten. Onder
gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, reputatieschade, bedrijfsstagnatie, opgelegde boetes, arbeidskosten, dataverlies, vertragingsschade en bedrijfsstoring.
15.8. Indien Dezorgleert aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dezorgleert beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Dezorgleert gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Dezorgleert beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
15.9. De aansprakelijkheidsbeperkingen voor directe schade opgenomen in dit artikel zijn niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dezorgleert .
15.10. Aansprakelijkheid aan de zijde van Dezorgleert wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming ontstaat pas op het moment dat de klant Dezorgleert een schriftelijke ingebrekestelling heeft gestuurd waarin duidelijk de tekortkoming van Dezorgleert wordt omschreven en Dezorgleert een redelijke termijn wordt gegeven alsnog na te komen en Dezorgleert aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.
15.11. De klant vrijwaart Dezorgleert voor vorderingen die derden tegen Dezorgleert instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Dezorgleert niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Dezorgleert op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Dezorgleert mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
15.12. De klant is gehouden schade beperkende maatregelen te nemen.
15.13. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Dezorgleert vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Dezorgleert kan aanwenden.
20.14. Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet nakomt of onrechtmatig jegens Dezorgleert handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Dezorgleert daardoor heeft geleden.

Artikel 16. Overmacht
16.1. Dezorgleert is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden waaronder blikseminslag; stroomstoring; netwerk- en/of internetstoring; storing in het e-mailverkeer; virusinfectie of computervredebreuk door derden of een hackerattack; het niet of niet naar behoren functioneren van apparatuur van de klant of van een derde; natuurrampen; terrorisme of oorlog; belemmeringen door derden; verkeersbelemmeringen; werkstakingen; brand; diefstal; ziekte of (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Dezorgleert de overeenkomst uitvoert; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving.
16.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door Dezorgleert ingeschakelde derde partij.
16.3. In geval van overmacht zal Dezorgleert vooralsnog ontheven zijn van zijn verplichting tot het uitvoeren van de overeenkomst. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering van de overeenkomst. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen zowel Dezorgleert als de klant, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 17. Geheimhouding
17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
17.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Dezorgleert gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en Dezorgleert zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Dezorgleert niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
18.1. Alle geschillen tussen partijen zullen exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Dezorgleert gevestigd is.
18.2. De overeenkomst en alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst worden exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van ieder ander recht, beheerst door Nederlands recht.

Stel je vraag via WhatsApp
Dezorgleert.nl
Hulp nodig?